http://www.flickr.com/photos/40726922@N07/6167132414/in/photolist-aoYaBd-8VPDzZ-8VSGQs-8VPAVk-8VPE28-8VPCPV-8VPzhM-8VPA6c-8VPA1r-8VPApT-8VSDU9-8VPAH2-8VPzWg-8VPBr8-8VSJjb-8VPEjc-8VPCfF-8VSErs-8VSFfh-8VPDJt-8VSJy3-8VPzGP-8VSDwo-8VPBw8-8VPzcB-8VSHiU-8VPCUH-8VPz8F-8VSHvU-8VSFkq-8VSHVU-8VSFrq-8VPCmv-8VPB2g-8VPCxM-8VPzSr-8VSDCs-8VSEKs-8VSGg7-8VSFUu-8VSDHE-8VSGbY-8VPD6g-8VPCrT-8VPEoF-8VPBYH-8VSGK7-8VSG13-8VSH7L-8VPAwt-8VPAPr

Hintergrundbroschüre

Partizipation in der EU

Eine Übersicht über die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene.

SGW5EP

Text: www.bpb.de, cc by-nc-nd/3.0/de/

Foto: flickr/Anna Lena SchillerCC BY 2.0

Die Debatte Keine Kommentare